(ENG-PL) Wonderful Lamp of your Mind/ Cudowna Lampa Twojego Umysłu

in Polish HIVE5 months ago (edited)

lamp335.jpg
ENG
The night surrounds my soul.
I fall asleep and have dreams
about your shining love.
Wonderful lamp of your mind
fills with the light consciousness of all living,
and brings brightness of eternal joy
to every corner of my heart.
When I am with you,
no force of morbidity can harm my soul
or reign in my mind.
I will never be lost
on the meandering path of wandering life,
because you are my true beloved guide.
All my worries become fragrant flowers
under the influence of your nourishing breath.
Your voice unites this world with eternity.
And within you there is a true wellness of infinite joy.
Igor Marynowski: poetry and photo restoration (1938)

PL.
Noc otacza moją duszę.
Zasypiam i mam sny o Twojej świetlistej miłości.
Cudowna lampa twojego umysłu wypełnia się światłem świadomości wszystkich żyjących
i przynosi jasność wiecznej radości
do każdego zakątka mojego serca.
Kiedy jestem z z Tobą,
żadna siła zła nie może zaszkodzić mojej duszy
ani zapanować w moim umyśle.
Nigdy nie zgubię się na meandrującej ścieżce wędrującego życia, ponieważ jesteś moją prawdziwą umiłowaną przewodnicą. Wszystkie moje zmartwienia stają się pachnącymi kwiatami
pod wpływem Twojego odżywczego oddechu.
Twój głos jednoczy ten świat z wiecznością.
A w Tobie jest prawdziwe źródło nieskończonej radości.
Igor Marynowski: poezja i resoracja fotografii (1938)

Sort:  

Congratulations @artsofmarynowski! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 2000 upvotes.
Your next target is to reach 2250 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Christmas Challenge - Offer a gift to to your friends
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!