(ENG-PL) Power of Meditation in Silence / Moc Medytacji w Ciszy

in Polish HIVE9 months ago (edited)

road121256.jpg
ENG.
When you feel tired, when fatigue controls almost everything in your soul, when your loved ones irritate you and life does not bring you true joy and satisfaction of real achievements,
It is the time to try to feel the beneficial power of silence meditation. Find a place where nobody will dare to disturb you and there are no loud noises, Such place can be your private room, some place in the park or wilderness. Go to that place and leave all your worries for a while behind the border of your attention. Try to empty your mind from all thoughts and burdens of life. You can be concentrated on the things that surround. Try to be simply a watcher of life in freedom of perception. If some thoughts start to appear in your mind gently notice them and let them go.
Try to practice this rest in silence at least one time every week and you can feel how living energy is increasing in your body.
If you suffer from some serious mental illness, please counsel with psychiatrist before practicing this meditation.
Text and Photo Restoration of Igor Marynowski
Photo:Poland 1924-1939
PL.
Kiedy czujesz się zmęczony, kiedy zmęczenie kontroluje prawie wszystko w Twojej duszy, kiedy bliscy Cię irytują, a życie nie przynosi Ci prawdziwej radości i satysfakcji.
Nadszedł czas, aby spróbować poczuć dobroczynną moc medytacji w ciszy. Znajdź miejsce, w którym nikt nie odważy się Ci przeszkadzać i nie będzie głośnych dźwięków. Takim miejscem może być Twój prywatny pokój, jakieś miejsce w parku lub na pustkowiu. Udaj się w to miejsce i zostaw na chwilę wszystkie swoje zmartwienia za granicą swojej uwagi. Spróbuj opróżnić swój umysł ze wszystkich myśli i ciężarów życia. Możesz skoncentrować się na rzeczach, które Cię otaczają. Staraj się być po prostu obserwatorem życia w wolności percepcji. Jeśli w twoim umyśle zaczną pojawiać się jakieś myśli, delikatnie je zauważ i pozwól im odejść.
Spróbuj ćwiczyć ten odpoczynek w ciszy przynajmniej raz w tygodniu, a poczujesz, jak wzrasta energia życia w twoim ciele.
Jeśli cierpisz na jakąś poważną chorobę psychiczną, przed rozpoczęciem tej medytacji skonsultuj się z psychiatrą.
Tekst i renowacja fotografii Igorza Marynowskiego Fotografia:Polska 1924-1939

Sort:  

Congratulations @artsofmarynowski! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 600 upvotes.
Your next target is to reach 700 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

The new HiveFest⁶ attendee badge is waiting for you
Feedback from the November 1st Hive Power Up Day