(ENG-PL) How to Deal with Anxiety / Jak radzić sobie z Niepokojem

in Polish HIVE9 months ago

photo345.jpg
ENG.
Always be honest with yourself and your feelings. Do not pretend that your life is full of joy if sadness lords in your heart. All your emotions are important. It is natural when joy turns into sadness and happiness is devoured by grief. But if negative emotions are together with you every day and every night, when you wake up with feeling of grief caressing your face and you expect only morbidity all day long, then it is really a problem.
You can try to get rid your anxious thoughts by changing your world perception. You are not obliged to find logical solution in hardships of life. Sometimes it is better to use your intuition or allow to solve your difficulties by the flow of time. Also you should acknowledge that you do not know everything in your life.
Knowledge of every person is limited and it is not a bad thing.
Everyone of us can always grow in wisdom and knowledge.
Also it is impossible to predict everything in life. There are always places of surprises and unpredictability in the experience of every human being.
If you cannot refuse from anxious worrying completely. You can try to control your anxiety. For example you can decide to worry to only for half an hour every day in the evening at 8 p.m. …
Also try to shorten time for your worrying activities.
Try to fill your free time with some hobbies in order to distract yourself from anxious thoughts. You can start to read some good books or watch movies in order divert yourself from your life troubles. You can try to paint some pictures or write some fiction with purpose to empty your thoughts from life troubles.
Creativity is a great healer. So try to be creative and you will have less time for anxiety.
Text and artwork by Igor Marynowski.
On the top of the painting you can see person who overcame anxiety.
PL.
Zawsze bądź szczery wobec siebie i swoich uczuć. Nie udawaj, że twoje życie jest pełne radości, jeśli smutek panuje w twoim sercu. Wszystkie twoje emocje są ważne. To naturalne, kiedy radość zamienia się w smutek, a szczęście pożera bieda. Ale jeśli negatywne emocje towarzyszą z tobą każdego dnia i każdej nocy, kiedy budzisz się z uczuciem
żalu pieszczącego twoją twarz i przez cały dzień spodziewasz się tylko zachorowalności, to jest to naprawdę problem. Możesz spróbować pozbyć się niespokojnych myśli, zmieniając postrzeganie świata. Nie musisz znajdować logicznego rozwiązania w trudach życia. Czasami lepiej skorzystać z intuicji lub pozwolić na rozwiązanie trudności z upływem czasu. Powinieneś także przyznać, że nie wiesz wszystkiego w swoim życiu. Wiedza każdej osoby jest ograniczona i to nie jest zła rzecz. Każdy z nas zawsze może wzrastać w mądrości i wiedzy. Również w życiu nie da się wszystkiego przewidzieć. W doświadczeniu każdego człowieka zawsze są miejsca niespodzianek i nieprzewidywalności. Jeśli nie możesz całkowicie odmówić się od niespokojnego zamartwiania. Możesz spróbować kontrolować swój niepokój. Na przykład możesz zdecydować się na martwienie tylko pół godziny każdego dnia wieczorem o godzinie 20:00. … Postaraj się również skrócić czas na swoje niepokojące czynności. Postaraj się wypełnić swój wolny czas niektórymi hobby, aby odwrócić uwagę od niespokojnych myśli. Możesz zacząć czytać dobre książki lub oglądać filmy, aby oderwać się od kłopotów życiowych. Możesz spróbować namalować jakieś obrazy lub napisać jakąś fikcję, aby oczyścić myśli z kłopotów życiowych. Kreatywność jest wspaniałym uzdrowicielem. Staraj się więc być kreatywny, a będziesz miał mniej czasu na niepokój.
Tekst i malarstwo autorstwa Igora Marynowskiego.
Na górze obrazu widać osobę, która przezwyciężyła niepokój.

Sort:  

Congratulations @artsofmarynowski! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 1250 upvotes.
Your next target is to reach 1500 upvotes.
You got more than 50 replies.
Your next target is to reach 100 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

The new HiveFest⁶ attendee badge is waiting for you